FAU

Møte

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):

FAU består av klassekontaktene. Vervene leder, nestleder, sekretær og driftsstyrets representanter velges på høstens første møte. Det er normalt månedlige møter. Møtene avholdes på skolens personalrom.

FAU’s viktigste oppgave er å bidra til en aktiv, inkluderende skole i nærmiljøet.

FAU behandler saker som meldes inn via klassekontaktene i tillegg til at de viderebringer saker fra foreldrene til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse og vice versa.

Klassekontakter:

Klassekontakter velges ved skoleårets første foreldremøte etter oppstart om høsten, normalt 1 klassekontakt i hver klasse og 1 vara.

Klassekontaktens ansvar:

  • Klassekontakten er klassens kontaktledd i forhold til skolens ledelse og administrasjon, og kan på vegne av klassen/foreldrene ta opp saker som angår hele klassen.
  • Saker vedtatt fra foreldremøter bringes videre, evt. etter en avklaring med skolens kontor om hvor de formelt tilhører.
  • Klassekontakter som opplever at foreldre forteller dem om uønskede hendelser på skolen eller skolevei skal oppfordre foreldrene til å ta det opp med skolen. Dersom de opplever at de har forsøkt å ta det opp med lærer eller rektor men ikke blir hørt, kan vi som klassekontakt tilby oss å avtale et møte med skolen og i siste instans å bli med dem som støtte på et møte med skolen.
  • Klassekontakten skal samordne klassens aktiviteter med kontaktlærer. Dette kan for eksempel være foreldremøter, terminavslutning, skoleball (u. trinnet), 17- mai - arrangement (6. trinn) og andre aktiviteter som krever innsats fra foreldrene.
  • Klassekontakten skal informere foreldrene om vedtak/aktivitet fra FAU.
  • I tillegg bør det informeres om viktigheten av sosiale arrangementer.
  • Klassekontaktene har ansvar for klasse-kassen på trinnet, dersom det finnes.
  • Vervet med å være klassekontakt bør gå på omgang, slik at ansvaret og arbeidet fordeles på flere/alle foreldre i løpet av skoletiden. Det er ikke noe i veien for at oppgaver fordeles på andre i foreldregruppen, for eksempel slik at sosiale arrangement fordeles på grupper ved årets oppstart, med felles ansvar for gruppen.

De kan lese vedtekter for FAU Tiurleiken skole her