Skolens støttesystem

Ressursteam

Skolens ressursteam består av skolens ledelse og sosiallærer. I tillegg deltar representant fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) regelmessig. Teamet har jevnlige møter der det drøftes elevsaker og hvilke tiltak skolen kan iverksette overfor elever med ulike behov. I tillegg drøftes skolens psykososiale miljø og trivselstiltak.

Sosiallærer

Skolens sosiallærer arbeider med sosialpedagogiske oppgaver med oppfølging av elever med særskilte behov. Sosiallæreren er skolens kontaktperson overfor helsevesen, barnevern og andre instanser.

I samarbeid med skolens øvrige personale og hjemmene skal sosiallærer støtte elevene i å løse sosiale og helsemessige vansker som kan oppstå i skolesituasjonen. Sosiallæreren samarbeider med lærerne omkring tiltak i forbindelse med utvikling av klassemiljø i den enkelte klasse – for eksempel gjennomføring av klassemøter. De kan også gjennomføre samtalegrupper for jente- og guttegrupper.

Det tverrfaglige samarbeidssystemet for barn og unge

Skolen gjennomfører tverrfaglige møter (TFM) ved behov. TFM er et samarbeidsforum der de ønsker å legge til rette for barn som trenger ekstra støtte eller oppfølging, gjerne i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning. I TFM deltar barnets foreldre, undervisningsinspektør/rektor/ass. rektor, sosiallærer og kontaktlærer, samt evt. Aktivitetsskole, spesialpedagog eller assistent. Andre faste deltakere er representant for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I enkelte tilfeller kan det være behov for regelmessige møter om det enkelte barn.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal i samarbeid med skole og foresatte å bidra til å utvikle gode læringsvilkår for elever som trenger støtte. PPT skal medvirke i tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak for barn og unge i oppvekstmiljøet.