Strategisk plan

ide

Tiurleiken skole reviderer og vedtar strategisk plan hvert år. Planen fasetter hvilke mål skolen har innenfor ulike områder og er et viktig styringsdokument for driftsstyret og ledelsen ved skolen. Planen utarbeides av ledelsen med innspill fra FAU, plangruppen, representanter for de ansatte og driftsstyret.

Alle skal med!
På skolene skal vi legge et grunnlag for at alle elevene bli rustet for å lykkes i det videre skoleløpet. Vi jobber systematisk for at elevene skal utvikle sine holdninger og sine faglige ferdigheter. De ansatte på skolene er svært dedikerte i arbeidet mot dette målet. Vi jobber systematisk med elevenes sosiale ferdigheter og elevenes grunnleggende ferdighet i fagene.