Vår profil

Hand

Alle skal med!
På skolen skal vi legge et grunnlag for at alle elevene blir rustet for å lykkes i det videre skoleløpet. Vi jobber systematisk for at elevene skal utvikle sine holdninger og faglige ferdigheter. Tiurleiken skole sitt kjernefokus er "Trygg og varm skole", og vi jobber kontinuerlig med hvordan vi som voksne skal være trygge og varme, og å se den enkelte elev der han eller hun er. De ansatte på skolene er svært dedikerte i arbeidet mot dette målet. Høsten 2018 ble vi en pilotskole for "Forandringsfabrikken" og " Mitt Liv", noe som har gitt oss gode verktøy i arbeidet med å være en trygg og varm skole. Prøver og kartlegginger viser at det er på områdene lesing og regning vi har de største utfordringene. Det å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og språk er derfor vårt hovedmål, samtidig som vi jobber systematisk med elevenes sosiale ferdigheter.

 

Skolens visjon er "Sammen er vi forskjellen"
Skolens visjon ble utarbeidet i personalet våren 2014. Personalet tør å ta vanskelige diskusjoner, og er opptatt og lydhøre overfor hverandres meninger. Vår visjon: "Sammen er vi forskjellen", er stadig like levende i 2020. Skolen er stolt over å ha et personale som er ambisiøse og som jobber målrettet og systematisk for å realisere visjonen. Vårt mål er at elever, foresatte og ansatte skal møte et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Elevenes læring og utvikling står i sentrum. Alle ansatte på Tiurleiken skole er bevisst på å se hele barnet, og legge til rette for at elevene opplever mestring og mening gjennom arbeidsformer som gir dybdelæring.