Utviklingssamtaler-vurdering for læring

Minst to ganger i året skal alle kontaktlærer ha en planlagt og strukturert samtale med foreldrene. Samtalen/vurderingen gis i en skriftlig form, og skal inneholde informasjon til eleven, foresatte og lærere om elevens utvikling og måloppnåelse i forhold til de målene skolen har valgt ut for hvert halvår i de utvalgte fagene.

Målet med den skriftlige tilbakemeldingen til hjemmet er å bidra til bedre kommunikasjon rundt den enkelte elevs læring, økt samarbeid med hjemmet, bedre tilpasset opplæring og økt læringsutbytte.      Vi setter derfor pris på at foresatte stiller spørsmål og kommer med synspunkter på den skriftlige vurderingen i utviklingssamtalene, for på den måten å samarbeide med lærerne om den videre opplæringen av eleven.

Skriftlig vurdering sendes hjem to ganger i året; midt i januar og midt i juni.

Skriftligvurdering publiseres i ITS Learning i Skoleplattform Oslo.

For mer informasjon om underveisvurdering og sluttvurdering, se egen nettside om dette.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/elevvurdering/hva-er-elevvurdering/