Permisjonsreglement

Følgende retningslinjer gjelder for Tiurleiken skole:

  • Permisjoner inntil en dag innvilges av kontaktlærer. Alt utover en dag skal innvilges av skolen v/rektor, eventuelt stedfortreder.
  • Søknad om permisjon skal sendes skolen, og altså fortrinnsvis på eget skjema.Alle søsken skrives inn i ett skjema.
  • En søknad skal i normalt sendes undertegnet i papirformat, gjerne gjennom kontaktlærer.
  • Dersom et søknadsskjema f. eks pga tidsnød må sendes elektronisk, skal skolens postmottaksadresse benyttes: tiurleiken@ude,oslo.skolen.no.

Permisjonssøknader skal altså ikke sendes elektronisk direkte til kontaktlærere eller til rektor.

Mer info om permisjon i grunnskolen informasjonen kan hentes her.